Raad stelt extra budget beschikbaar voor onderhoud openbare speelruimte

Besluiten raadsvergadering 20 februari 2020

Speelruimteplan

De gemeenteraad heeft het Speelruimteplan 2020-2024 besproken. Dit plan is gebaseerd op het Speelruimteplan uit 2015, het coalitieakkoord uit 2018, bevindingen van inwoners en deskundigen. De raad heeft het plan nog niet vast willen stellen. Bij motie is namelijk aan het college gevraagd eerst een visie te ontwikkelen op Buiten Spelen voor kinderen. Met inbegrip van de in de loop van dit jaar vast te stellen visie komt het speelruimteplan weer in de raad aan de orde. Wel stelt de raad geld beschikbaar waardoor openbare speelplaatsen in stand worden gehouden op het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau en noodzakelijk vervangingsonderhoud uitgevoerd kan worden. De gemeente zet hiermee in op voor jong en oud bereikbare en veilige openbare speelplaatsen.

Bestemmingsplan Westvaartpark Hazerswoude Rijndijk

De raad heeft in 2017 de stedenbouwkundige visie Westvaartpark vastgesteld. Deze visie is nu vertaald naar het bestemmingsplan Westvaartpark, die nu door de raad is vastgesteld. De hiertegen ingebrachte zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Met dit bestemmingsplan wordt nieuwbouw van in totaal 350 woningen, waarvan circa 25% sociale huur, planologisch mogelijk gemaakt.

Molenbiotoop / Tijssen Diervoerder

Tijssen Diervoerder, Rijndijk 83 in Hazerswoude Rijndijk wil uitbreiden. Deze uitbreiding valt buiten het aan het bedrijf toegekende bouwvlak en ligt in de beschermingszone van de molenbiotoop. Voordat door de raad hierover een besluit kan worden genomen, moet eerst aan de provincie gevraagd worden of zij ├╝berhaupt bereid is dit verzoek in overweging te nemen. De raad heeft nu besloten een dergelijk verzoek in te dienen bij de provincie. Dit verzoek betekent nog geen planologische medewerking, maar is slechts een eerste procedurestap.

Zonnepanelen op Theater Castellum

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor 178 zonnepanelen en LED verlichting op en in het gebouw van theater Castellum. Deze acties passen binnen het beleid van duurzaam gemeentelijk vastgoed. Deze investeringen zullen worden terugverdiend door lagere kosten van energieverbruik. Ook is een subsidie aangevraagd, die gebruikt kan worden als dekking voor deze investeringen. De werkzaamheden zullen dit voorjaar worden uitgevoerd.

Transitievisie Warmte

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Transitievisie Warmte voor Alphen aan den Rijn. De Transitievisie moet de route aangeven hoe de ambitie om in 2050 een fossielvrije en CO2 neutrale gemeente te zijn, gehaald kan worden. Samen met maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners zal de visie tot stand komen. Eind 2021 moet de visie gereed zijn.

bron: alphensnieuwsblad.nl