Nieuw gemeentebestuur Moerdijk: geen windmolens meer

Het nieuwe gemeente bestuur van Moerdijk wil geen nieuwe windmolens meer binnen de gemeentegrenzen. In het coalitieakkoord staat er geen plaats meer voor is.

In het akkoord dat de coalitiepartijen Onafhankelijk Moerdijk (OM), VVD en CDA bekend hebben gemaakt, staat het volgende: ‘We zijn voor duurzame energie, maar we zijn van mening dat er geen plaats meer is voor meer windmolens bij onze kernen en het buitengebied, die zijn er al genoeg in Moerdijk en omstreken. Mocht er toch een vraag komen vanuit de andere overheden dan gaan we ons hier als gemeente samen met de inwoners tegen verzetten.’

De gemeente gaat inzetten op andere duurzaamheidsmaatregelen. Hierover schrijft men: ‘We zetten erop in om bij het realiseren van grootschalige duurzame energieprojecten een deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan onze inwoners zoals bij de “dorpsmolens”. Voor zonne-energie en andere alternatieve energiebronnen ontwikkelen we een visie in 2019. Hierin betrekken we nadrukkelijk de aardgastransitie en “zon op land”. De gemeentelijke openbare verlichting wordt de komende jaren gefaseerd omgebouwd naar LED verlichting. Ook is de ambitie het totale gemeentelijke wagenpark en de gemeentelijke eigendommen zoals gemeenschapshuizen, sportcomplexen en zwembaden stapsgewijs te verduurzamen. We komen met een plan van aanpak inclusief financiële consequenties in 2019.’

bron: windenergiecourant.nl