Huishoudboekje is op orde

TEYLINGEN – De Raad stelde op 1 november de begroting 2013 vast. Er is een klein tekort, dat opgevangen wordt binnen de algemene reserve. De Onroerend Zaak Belasting blijft gelijk en de afvalstoffenheffing gaat omlaag met tien euro.
Uit de algemene reserve wordt vijf miljoen euro vrij gemaakt voor nog te bepalen doelen; bijvoorbeeld het verstrekken van leningen voor starters, en LED-verlichting in de straten. Dit meerjarenperspectief, opgesteld in onzekere economische en politieke tijden, is sluitend.

De raad is unaniem van mening dat extra geld beschikbaar moet komen om de samenwerking met de overige Bollenstreek gemeenten te onderzoeken en daarover met de inwoners te communiceren. Ook moet de tekst in de begroting zo worden gewijzigd dat eerst de leegstand op de bedrijventerrein bezien wordt, voor een nieuw bedrijventerrein aan de Oosthoutlaan-Noord wordt vrijgegeven.

In een aangenomen motie van de PvdA en CU wordt het college opgeroepen om in haar voorbeeldfunctie een aantal functies in de gemeente te bestemmen voor mensen met een arbeidshandicap. De oproep van D66 om meer in overleg te treden met de inwoners en scholen om het zwerfvuilprobleem op te lossen werd unaniem gesteund. De motie van Joost Peetoom (PvdA) om te verkennen welke verbeteringen in burgerparticipatie en de communicatie ingevoerd kunnen worden, nadat een evaluatie van het gevoerde participatiebeleid is gemaakt, vond aller instemming.

Wethouder van der Zon raadde de motie van Wegman (Trots) om de OZB te verlagen af, omdat dat een gat in de begroting slaat. Bovendien heeft de gemeente in tijden dat de huizenprijzen steeds stegen de OZB ook niet verhoogd. Een opmerkelijk amendement kwam van Marijke Haroun ( BvT); haar fractie wilde het college verplichten in de begroting de naam van Schelberg te veranderen in die van Kampen. Zij kreeg daarvoor geen steun: ‘Dat doen we ook wel zonder een amendement’.

bron: www.dichtbij.nl