Gemeente en marktpartijen gaan samen aan de slag met energie

Duurzaam Breda. Een CO2-neutraal Breda in 2044. Dat is de doelstelling van de Klimaatnota ‘Steek positieve energie in het klimaat’. Om die ambitie te bereiken, voeren allerlei marktpartijen samen met de Gemeente Breda diverse projecten uit, gericht op energiebesparing en op de inzet van duurzame energie.

Het eerste uitvoeringsprogramma met projecten van 2009 tot en met 2012 is afgerond en geëvalueerd. De Gemeente Breda heeft marktpartijen uitgenodigd het uitvoeringsprogramma 2013-2016 samen op te stellen. Die uitnodiging is met beide handen aangepakt. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is nog meer ‘van de stakeholders’, van iedereen die werk wil maken van het Bredase klimaatbeleid. Begin vorig jaar is iedereen uitgenodigd mee te denken en werken aan het formuleren van projecten voor de komende vier jaar.

Selçuk Akinci, wethouder Duurzaamheid: “Het uitvoeren van de projecten is een flinke klus, die de gemeente niet in haar eentje kan klaren. We doen dat samen met een breed aantal betrokken partijen. De Bredase Energieraad, waarin koplopers in projectontwikkeling, duurzame mobiliteit, energiemaatschappijen en woningbouwcorporaties vertegenwoordigd zijn, houdt daarbij vinger aan de pols en reikt nieuwe kansen en initiatieven aan. Het initiatief ligt – helemaal van deze tijd – bij private partijen. Die partijen staan te trappelen om aan de slag te gaan, er is nieuw werk te maken. Wij faciliteren als overheid daar waar dat kan. En waar dat moet, zoals bijvoorbeeld bij een warmteplan, hebben wij de lead. Wij hebben daarbij de nieuwe rol van de overheid: de ene keer verbindend, dan weer stimulerend en weer een andere keer ondersteunend.”

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2009-2012 luidt, dat de projecten hebben bijgedragen aan een daling van de Bredase CO2-uitstoot. De beleidsdoelstelling van 7,5% reductie in 2012 ten opzichte van 2006 is gerealiseerd. De projecten zijn verdeeld in de thema’s: Duurzame Overheid, Duurzame Energieproductie, Schone en Zuinige Mobiliteit, Energiezuinig Gebouwde Omgeving, Duurzaam Ondernemen, Klimaatbestendige Leefomgeving en Monitoring CO2- reductie. Ook het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren bevat een groot aantal projecten om die CO2-uitstoot nog verder te verminderen.

De projecten uit het uitvoeringsprogramma worden wederom onderverdeeld in een aantal deelthema’s. Zo valt het project ‘schoon en zuinig gemeentelijk wagenpark’ onder het deelthema Duurzame Overheid. ‘Warmtelevering uit rioolwater’ hoort bij het thema Duurzame Energieproductie. Bij het thema Schone en Zuinige Mobiliteit kun je denken aan fiets- en autoverkeer en openbaar vervoer. Bij Energiezuinig Gebouwde Omgeving horen projecten als ‘woningen naar energieneutraal’ en ‘kansen voor energielabel’. Het nieuwe progamma biedt ook compensatie voor het wegvallen van de biomassacentrale.

Selçuk Akinci:”Het klimaat is van ons allemaal. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen inziet zelf ook een steentje bij te kunnen dragen. Werken aan het klimaat kan van heel klein tot megagroot. Geef die thermostaat thuis bijvoorbeeld eens een zwieper naar links, lager dus. Of doe alleen lampen aan in de ruimte waar je op dat moment bent. Echt, alle beetjes helpen. Op grotere schaal kun je dan denken het opwekken van zonne- en windenergie, het toepassen van led in openbare verlichting of het nemen van energie maatregelen in bestaande bouw.”

Vanuit nieuwe samenwerking en nieuw werk is er veel belangstelling van marktpartijen om deel te nemen in de projecten van het klimaatprogramma. Zo zijn energiemaatregelen in bestaande bouw gewild bij bouwbedrijven nu het werk in nieuwbouw is teruggevallen. En dat levert weer andere positieve effecten op, zoals het verlagen van woon- en bedrijfslasten, het bevorderen van de gezondheid wanneer bijvoorbeeld meer gebruik wordt gemaakt van de fiets, comfort in huizen vanwege isolatiemaatregelen en, niet onbelangrijk, nieuwe werkgelegenheid in de bouw (isolatiewerkzaamheden) en in de installatiebranche vanwege het toepassen van duurzame energie. Voor de uitvoering van dit programma is € 375.000 per jaar beschikbaar, bijna geheel gefinancierd met subsidiegelden. Voor 2013 is daar een eenmalig bedrag van € 500.000 aan toegevoegd. Overige middelen komen uit landelijke of Europese subsidies en voor een aanmerkelijk deel uit investeringen door de markt. Uitgangspunt in de Klimaatnota ‘Steek positieve energie in het klimaat’ is ‘total cost of ownership’. Het betekent dat bij beslissingen over energiemaatregelen wordt gekeken naar investeringen (nu) én naar inkomsten (in de toekomst). Maatregelen die nu geld kosten, maar die zich terugverdienen, worden daarbij genomen.

bron: http://breda.nieuws.nl