Extra openbare verlichting voor de Boltweg

Extra openbare verlichting voor de Boltweg
Gemeente Overbetuwe gaat de bestaande openbare verlichting aan de Boltweg tussen Driel en Heteren vervangen en uitbreiden. Dit gaat tegen het gemeentelijke beleid in, maar is nodig om de verkeersveiligheid op de Boltweg te vergroten. De Boltweg is namelijk een belangrijke fietsroute voor
schoolgaande jeugd. In het vierde kwartaal van 2012 wordt de nieuwe verlichting aangelegd.

Natuurbelang versus verkeersveiligheid
Binnen Overbetuwe is beleid vastgesteld rondom openbare verlichting in het buitengebied. De Boltweg is ondergebracht in de categorie `erftoegangswegen’ in het buitengebied. Uitgangspunt voor deze wegen is dat langs de weg geen openbare verlichting wordt geplaatst. Dit om energie te besparen en
om de natuurritmes minder te verstoren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraden Heteren en Driel is er toch voor gekozen om openbare verlichting aan te leggen. De veiligheid van de weggebruikers, vooral schoolgaande jeugd, is een belangrijk argument hiervoor. De bestaande verlichting wordt
vervangen door LED-verlichting en er wordt extra verlichting geplaatst.

Extra budget nodig
Voor de reconstructie van de Boltweg was een totaal budget beschikbaar van EUR 825.000,-. Dankzij een financiele meevaller, paste de aanpassing van de openbare verlichting in het budget. Er is echter een financiele tegenvaller geweest: af te voeren grond bleek vervuild. Er heeft vooraf wel een
verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden waaruit geen problemen bleken. Bij het afvoeren bleek er olie in de grond te zitten. Het afvoeren van de grond kost dus geld. Vandaar dat het college van B&W extra budget heeft toegekend van in totaal EUR 130.000,- (EUR 80.000,- voor verlichting en EUR
50.000,- extra voor afvoer vervuilde grond).

bron: www.nieuwsbank.nl