Go2Led B.V. – Algemene leveringsvoorwaarden
(zie ook algemene-leveringsvoorwaarden.pdf)

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Go2Led B.V. en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

2. Offertes
a) De door Go2Led B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en dienen slechts als indicatieve prijsopgave, dit tenzij anders is aangegeven.
b) De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Go2Led B.V. aan de weder-partij.
c) De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s per stuk, en exclusief omzet-belasting, tenzij anders aan-gegeven.

3. Levering
a) Levering geschiedt af magazijn Go2Led B.V., tenzij anders overeengekomen.
b) De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
c) Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

4. Levertijd
De door Go2Led B.V. opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt, maar zijn slechts indicatief. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Go2Led B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Deelleveringen
Het is Go2Led B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren,
tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken vervatbaar zijn voor levering in gedeelten, is Go2Led B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid
a) In het geval Go2Led B.V. niet de fabrikant is van geleverde zaken, is niet Go2Led B.V. maar de producent aansprakelijk voor schadeVeroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In dat geval zal Go2Led B.V. op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent bekendmaken.
b) Go2Led B.V. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Go2Led B.V. staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Go2Led B.V. is kenbaar gemaakt.
c) Go2Led B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten die voor wederpartij zijn ontstaan, door het niet leveren van de zaken door Go2Led B.V. op het daartoe overeengekomen tijdstip.
d) De aansprakelijkheid van Go2Led B.V. is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken.

7. Eigendomsvoorbehoud
a) De door Go2Led B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Go2Led B.V. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Go2Led B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen, kosten van invordering en alle overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
b) Door Go2Led B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
c) Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Go2Led B.V. gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
d) De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Go2Led B.V.:
1) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2) alle aanspraken van de wederpartij met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Go2Led B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
3) de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Go2Led B.V. geleverde zaken te verpanden aan Go2Led B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
e) Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Go2Led B.V. zijn gebleven, is Go2Led B.V. te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Go2Led B.V. onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

8. Koopprijs en betaling
a) De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
b) De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen.
c) Na het verstrijken van bovengenoemde dan wel andere overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
d) Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening.

9. Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Go2Led B.V. op de wederpartij zijn onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Go2Led B.V.
omstandigheden ter kennis komen die Go2Led B.V. goede grond
geven te vrezen dat de weder-partij niet aan zijn verplichtingen
zal voldoen.
– indien Go2Led B.V. de wederpartij bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.
– in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling
van de wederpartij.
In deze gevallen kan Go2Led B.V. naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Go2Led B.V. schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht
a) Indien Go2Led B.V. door overmacht tijdelijk verhindert wordt aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze opgeschort.
b) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Go2Led B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest een algemeen gebrek aan het voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden, waarvan Go2Led B.V. afhankelijk is.
c) Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Heeft Go2Led B.V. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Klachten
a) De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomene.
b) De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Go2Led B.V. te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
c) Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Go2Led B.V. in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Go2Led B.V. de klager naar de producent.
d) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Go2Led B.V. aan Go2Led B.V. worden geretourneerd.

12. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen Go2Led B.V. en de wederpartij, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen
13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Go2Led B.V. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing